Field Aikido   Home » Words of Attack
Words of Attack

Hanmi Handachi (hawn-mee hawn-dah-chee) - Uke standing, nage siting

Jo dori (joe toe-ree) - jo taking techniques

Kao tsuki (cow tsoo-key) - punch to the face

Katate dori (kah-tah-teh doe-ree) - one hand grab to wrist

Kata dori (kah-tah doe-ree) - one hand grab to shoulder

Morote dori (moe-row-teh doe-ree) - two hands on one

Mune dori (moo-neh doe-ree) - one-lapel grab from the front

Mune tsuki (moo-neh tsoo-key) - thrust or punch to the gut

Ryokata dori (ree-oh-kah-tah doe-ree) - front two-shoulder grab

Ryote dori (ree-oh-teh doe-ree) - both wrists grabbed from the front

Shomen uchi (show-mehn oo-chee) strike to forehead

Suwari waza (soo-wah-ree wah-zah) - techniques from sitting

Tachi dori (tah-chee doe-ree) - sword-taking techniques

Tunken dori (tun-ken doe-ree) - knife-taking techniques

Ushiro kubishime (oo-she-roe koo-bee-she-meh) - back choke

Ushiro ryokata dori (orr-she-roe ree-oh-kah-tah doe-ree) - shoulders grabbed from behind

Ushiro tekubi dori (oo-she-roe teh-koo-bee doe-ree) - both wrists grabbed from behind

Yoko men uchi (yo-koe mah-new-chee) - strike to the side of the head